ساعت کاری 10:00-18:00

تهران خیابان اسدآبادی…

۰۲۱-۲۸۴۲۲۳

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

ارقامنمونه شمارهغیر سفارشی کاربرانسفارشی کاربرانغیر سفارشی نمایندگانسفارشی نمایندگان
۱۴۱۰۰۰**********۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۸۱۰۰۰
۱۳۱۰۰۰*********۷۵۰۰۰۱۵۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۰********۱۸۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰
۱۱۱۰۰۰*******۲۵۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰******۳۶۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰
۹۱۰۰۰*****۸۸۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰
۸۱۰۰۰****۲۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۲۲۴۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰
۷۱۰۰۰***استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
۶۱۰۰۰**استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۲۲۰۰۰********۲۰۵۰۰۰۱۶۰۰۰۰
۱۱۲۰۰۰*******۲۶۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
۱۰۲۰۰۰******۴۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
۹۲۰۰۰*****۷۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
۸۲۰۰۰****۱۴۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۴۳۰۰۰۲۱۵۵******۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۲۳۰۰۰۲۱۵۵****۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۲۱۵۵**۹۰۰۰۰۷۰۰۰۰
۹۳۰۰۰۷۱***استعلام شوداستعلام شود
۸۳۰۰۰****استعلام شوداستعلام شود

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۵۵۰۰۰۱۰۷۰*******رایگانرایگان
۱۴۵۰۰۰۱۰۷۰******رایگانرایگان
۱۳۵۰۰۰۱۰۷۰*****۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۱۰۷۰****۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۱۰۷۰***۴۲۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۱۰۷۰**۶۵۰۰۰۵۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۱۰۷۰*۹۰۰۰۰۷۵۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۲

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۴۵۰۰۰۲۰۴۰******رایگانرایگان
۱۳۵۰۰۰۲۰۴۰*****۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۲۰۴۰****۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۲۰۴۰***۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۲۰۴۰**۶۵۰۰۰۵۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۲۰۴۰*۹۰۰۰۰۷۵۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۴

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۴۵۰۰۰۴۱۵۰******رایگانرایگان
۱۳۵۰۰۰۴۱۵۰*****۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۴۱۵۰****۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۴۱۵۰***۶۵۰۰۰۵۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۴۱۵۰**۲۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۴۱۵۰*۴۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۵

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۴۵۰۰۰۵۱۵۰******رایگانرایگان
۱۳۵۰۰۰۵۱۵۰*****۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۵۱۵۰****۳۰۰۰۰۲۱۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۵۱۵۰***۴۰۰۰۰۳۱۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۵۱۵۰**۶۵۰۰۰۵۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۵۱۵۰*۹۰۰۰۰۷۵۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۹

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۱۴۵۰۰۰۹۱۲۱۱۱۲۲۳۳رایگانرایگان

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور۰۲۱ و ۰۲۶

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
۸۲۶******** و ۲۱********۱۰۰۰۰۵۰۰۰

غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشود.

سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب میکنید.

آخرین بروزرسانی قیمت ها: ۹۸/۰۵/۱۷